Bài đăng

Bước đầu nghiên cứu đối chiếu chuyển dịch hệ thuật ngữ môi trường Anh – Việt

Authors:


Nguyễn, Thị Hằng NgaKeywords: Tiếng Việt
Tiếng Anh
Thuật ngữ
Ngôn ngữ họcIssue Date: 2009Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 110 tr.Abstract: Bước đầu khảo sát sơ bộ hệ thuật ngữ môi trường tiếng Anh dựa trên một số tài liệu chuẩn mực (từ điển thuật ngữ, từ điển giải thích thuật ngữ, văn bản chuyên ngành môi trường). Phân tích những đặc điểm cấu tạo hệ thuật ngữ môi trường tiếng Anh qua cấu tạo từ tiếng Anh, thuật ngữ là một từ và một cụm từ. Phân tích sơ bộ nội dung ngữ nghĩa và cách thức tiếp nhận, chuyển dịch giải nghĩa thuật ngữ môi trường bằng tiếng Việt theo hướng chuẩn hóa về mặt tiếp nhận và cấu tạo, và ứng dụng vào giảng dạy thuật ngữ chuyên ngành ở Việt NamURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17698

Mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chue nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Hình ảnh
Authors:

Nguyễn, Duy QuỳnhKeywords: Khoa học chính trị
Đảng viên
Xã hội chủ nghĩa
Nhà nước pháp quyềnIssue Date: 2009Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 109 tr.Abstract: Làm rõ quan niệm chung về Đảng Cộng sản, về nhân dân, về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, quan niệm chung về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Phân tích những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ở nước ta hiện nay. Đề xuất phương hướng và các giải pháp: đổi mới nhận thức về mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước và nhân dân; Đảng và nhà nước cần đưa ra những chủ trương, chính sách xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đem lại lợi ích thực tế cho các tầng lớp nhân dân; Phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân, xây dựng cơ chế đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân và liên hệ mật thiết với nhân dân; Cần chỉnh đốn đội ngũ cán bộ đảng viên, làm cho đội ngũ phải trong sạch, lành mạnh, thực sự là những tấm gương sáng cho nhân dâ…

Nghiên cứu nhu cầu tin khoa học và công nghệ tại Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Hình ảnh
Authors:

Nguyễn, Thị ChungKeywords: Khoa học và công nghệ
Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
Thư viện
Nhu cầu tinIssue Date: 2009Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 94 tr.Abstract: Giới thiệu về Trung tâm thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khái quát về người dùng tin tại Trung Tâm. Phân tích thực trạng nhu cầu tin khoa học và công nghệ của người dùng tin về: nội dung nhu cầu tin; về phương thức và tập quán khai thác, sử dụng thông tin, qua đó rút ra nhận xét và đánh giá về công tác đảm bảo thông tin tại Trung Tâm. Đề xuất các giải pháp: củng cố tăng cường nguồn lực thông tin có định hướng; Đa dạng hóa các loại hình sản phẩm và dịch vụ thông tin; Nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ Trung Tâm nhằm nâng cao khả năng đáp ứng và kích thích nhu cầu tin khoa học và công nghệ tại Trung Tâm Thông tin khoa học và công nghệ quốc giaURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17675

Đảng Cộng sản Việt Nam với quá trình xây dựng Đảng viên từ năm 1996 đến năm 2006

Hình ảnh
Authors:

Đặng, Thị HuếKeywords: Lịch sử Đảng
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng viên
Giai đoạn 1996-2006Issue Date: 2009Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 120 tr.Abstract: Nghiên cứu chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ Đảng viên trong những năm đầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1996-2001). Trình bày quá trình xây dựng đội ngũ đảng viên của Đảng trong những năm 2001-2006: thời cơ, thách thức mới của cách mạng nước ta đặt ra với công tác xây dựng đội ngũ đảng viên; chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ đảng viên từ năm 2001 đến năm 2006, tập trung vào những đối tượng đảng viên ở khối cơ quan hành chính, sinh viên, phường, thị trấn, đội ngũ đảng viên ở nông thôn, miền núi, vùng có đồng bào tôn giáo, trong các doanh nghiệp và trong các lực lượng vũ trang. Từ đó, đưa ra kết quả, rút kinh nghiệm từ quá trình xây dựng đội ngũ Đảng viên của ĐảngURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17673

Đảng ủy Công an trung ương lãnh đạo phong trào học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (Năm 1998 – Năm 2008)

Hình ảnh
Authors:

Nguyễn, Thị Thu TrangKeywords: Đảng ủy Công an Trung ương
Đảng Сộng sản Việt Nam
Lịch sử ĐảngIssue Date: 2009Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 121 tr.Abstract: Khái quát phong trào Công an nhân dân học tập, rèn luyện về "Tư cách người công an cách mệnh" (1948-1997). Trình bày về Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo phong trào học tập, rèn luyện tư cách người công an nhân dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa: lực lượng Công an nhân dân đẩy mạnh việc rèn luyện phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ trong tình hình mới (1998-2003); Phong trào Công an nhân dân thi đua thực hiện khẩu hiệu "Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ" (2003-2008). Qua đó, thấy được thành tựu, hạn chế và rút ra một số bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo phong trào của Đảng ủy Công an Trung ươngURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17672

Bộ phận văn chương trong trước tác của Phan Huy Chú

Hình ảnh
Authors:

Lê, Thị HàKeywords: Nghiên cứu văn học
Văn học Việt Nam
Phan, Huy Chú, 1782-1840Issue Date: 2009Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 92 tr.Abstract: Trình bày trước tác của Phan Huy Chú trong đời sống văn hóa Việt Nam cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. Nghiên cứu bộ phận sưu tầm biên khảo văn học trong lịch triều hiến chương loại chí: "Văn tịch chí" thể hiện tư duy phân loại của nhà biên khảo sưu tầm; Văn học là bộ phận quan trọng trong trước tác. Khái quát vài nét về dòng văn Phan Huy, làm nổi bật được giá trị văn học trong sự nghiệp sáng tác của ông: quan niệm sáng tác thơ văn và thơ văn của Phan Huy ChúURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17671

Khảo sát ngôn ngữ truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư (trong hai tập truyện ngắn "Ngọn đèn không tắt" và "Cánh đồng bất tận")

Hình ảnh
Nghiên cứu kết cấu truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư qua hai tập truyện ngắn : “Ngọn đèn không tắt” và “Cánh đồng bất tận”. Khảo sát chi tiết về nghệ thuật biểu hiện ngôn từ của Nguyễn Ngọc Tư thông qua phân tích đặc trưng ngôn ngữ kể chuyện: ngôn ngữ nhân vật, người kể chuyện, các phương tiện phi ngôn ngữ và đặc điểm của câu văn. Nghiên cứu đặc điểm sử dụng từ ngữ Nam Bộ qua các tác phẩm này thể hiện ở tính phương ngữ đặc sắc, tính chính xác và hàm súc, tính hình tượng và biểu cảm của từ ngữ. Trên cơ sở đó đưa ra một số kiến giải về phong cách riêng của nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Tư.
Authors:

Lê, Thị CúcKeywords: Nguyễn, Ngọc Tư
Kết cấu truyện ngắn
Ngôn ngữ học
Truyện ngắnIssue Date: 2008Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 136 tr. URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17381Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)