Bài đăng

Không gian văn hóa người Việt đồng bằng Bắc bộ qua tư liệu ca dao, tục ngữ

Hình ảnh
Kết cấu luận án ngoài phần mở đầu, kết luận gồm có 4 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản
Chương 2: Văn hóa sản xuất và những ứng xử với điều kiện tự nhiên và môi trường sinh thái
Chương 3: Văn hóa đảm bảo đời sống của người Việt đồng bằng Bắc Bộ Chương 4: Qui phạm xã hội và văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của người Việt đồng bằng Bắc Bộ
Ngoài phân tích chính văn, luận án còn có một chương trình xử lý tư liệu (bao gồm toàn bộ tư liệu đã được hệ thống hóa và phân loại để có thể dễ dàng tra cứu).  Authors: 
Nguyễn, Thị Phương AnhKeywords: Việt Nam học
Văn học dân gian Việt NamIssue Date: 2017Publisher: H.: ĐHKHXH&NVDescription: 203 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33613

Chuyển giao công nghệ cao trong các dự án tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

Hình ảnh
Luận văn là công trình  đầu tiên  nghiên cứu  và đề  xuất giải pháp tổng quát để  nâng cao chất lƣợng chuyển giao công nghệ  cao từ  vấn đề  thể  chế, con ngƣời, văn hoá doanh nghiệp cho đến yếu tố  kỹ  thuật chuyên sâu trong quá trình chuyển giao công nghệ.
Về lý luận:
-  Luận văn đã  hệ  thống hoá một số  vấn đề  cơ sở  lý  luận về  chuyển giao công nghệ cao trong các dự án của một doanh nghiệp.
-  Luận văn đã đưa ra các nhận định về  mối tương quan lẫn nhau giữa chất lượng công tác chuyển giao công nghệ  cao, quản trị  tri thức và năng lực công nghệ của doanh nghiệp.
Về thực tiễn:
-  Luận văn đã phác hoạ bức tranh tổng quát về chuyển giao công nghệ cao tại EVNNPT và các yếu tố, con người tác động đến quá trình chuyển giao công nghệ tại doanh nghiệp.
-  Luận văn đã đưa ra ba nhóm giải pháp về (i) thể  chế  chính sách, (ii) nâng cao năng lực công nghệ  và (iii) nhóm giải pháp khác là có cơ sở và giá trị tham khảo.
-  Luận văn đã đề xuất các công tác cụ thể  kèm theo lộ trình…

Quan điểm Mác-xit về nhân cách và ý nghĩa của nó trong nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam

Hình ảnh
Luận án nghiên cứu và hệ thống hóa quan điểm  của chủ nghĩa Mác  -  Lênin  về nhân cách, luận giải những  nội dung  lý luận  và phương pháp luận cơ bản về nhân cách theo lập trường Mác-xít, trên cơ sở đó vận dụng và phân tích ý nghĩa của quan điểm đó trong nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam.
Nhiệm vụ:
-  Nghiên cứu, hệ thống hóa và phân tích những nội dung cơ bản  của  quan điểm  Mác-Lênin  với tư cách  là nền tảng  lý luận  và định hướng phương pháp luận cho nghiên cứu về nhân cách.
-  Phân tích  một số nội  dung chủ yếu trên  phương diện lý luận về nhân cách theo lập trường  Mác-xit: Khái niệm, đặc  trưng, cấu trúc, quá trình hình thành và phát triển của nhân cách.
-  Vận dụng và phân tích ý nghĩa của quan điểm Mác-xít về nhân cách đối với việc nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam. Authors: 
Phạm, Thu TrangKeywords: Người Việt Nam
Chủ nghĩa cộng sản và Triết họcIssue Date: 2017Publisher: H.: ĐHKHXH&NVDescription: 153 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle…

Phát triển hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội

Hình ảnh
Trong những năm gần đây, sự  phát triển của kinh tế thế  giới ngày càng mạnh mẽ, nhiều mô hình kinh tế khác nhau được thử nghiệm và đưa lại những thành công đáng ghi nhận. Kinh nghiệm thực tế của một số nước trên thế  giới cho thấy việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tạo điều kiện khai thác và sử  dụng có  hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, nguồn công nghệ tạo ra nhiều của cải vật chất, phân phối lưu thông sẽ giúp nền kinh tếổn định, đứng vững khi mà chu kì khủng hoảng và suy thoái trên thế giới đang có xu hướng ngắn lại.
         Những nước có nền kinh tế  phát triển mạnh thì tỉ  lệ  DNNVV chiếm phần lớn trong tổng số  các doanh nghiệp. Cụ  thể  ở  Mỹ, DNNVV chiếm 90% tổng số  hãng kinh doanh có thể  thuê công nhân, còn  ở  Nhật DNNVV chiếm 99,7% tổng số  doanh nghiệp và sử  dụng 70% lao động. Với nền kinh tế  Việt Nam,  DNNVV  trước đây chưa thực sự  được đầu tư quan tâm nhưng hiện tại cũng đang ngày càng khẳng định vai trò quan t…

Những biến đổi văn hoá và tính cố kết cộng đồng hiện nay: nghiên cứu trường hợp dân tộc Mường tại tỉnh Hòa Bình

Hình ảnh
Chương 1:  Trình bày tổng quan về  tình hình nghiên cứu văn hóa dân tộc Mường, từ đó xác định nội dung và phương hướng nghiên cứu của luận án.
Chương 2: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Đây là những tiền đề, những tri thức, những công cụ cần thiết để triển khai nghiên cứu thực nghiệm những chương tiếp theo;
Chương 3: Mô tả và phân tích sự biến đổi VHVC, trong đó bao gồm các yếu tố  như  ẩm thực, trang phục, nhà  ở,  việc đi lại, tập quán sản xuất trong mối quan hệ tương hỗ với tính cộng đồng của người Mường tỉnh Hòa Bình thời Đổi mới.
Chương 4: Mô tả và phân tích sự biến đổi văn hóa tinh thần với các yếu tố cơbản là ngôn ngữ, lễ cưới, lễ tang và lễ hội trong mối quan hệ tƣơng hỗ với tính cộng đồng của người Mường tỉnh Hòa Bình thời Đổi mới.
Chương  5: Mô tả  và phân tích sự  biến đổi VHXH với các biểu hiện cụ  thể  là các mối quan hệ gia đình, dòng họ, bản làng và tổ chức đời sống cộng đồng trong mối quan hệ tương hỗ với tính cộng đồng của người Mư…

Những rào cản trong việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học tại Viện Thông tin Khoa học Xã hội

Trình bày cơ sở lý luận về thông tin, thông tin khoa học, sản phẩn và dịch vụ thông tin khoa học, người dùng tin, kết cấu hạ tầng thông tin... Tìm hiểu thực trạng sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học tại Viện Thông tin Khoa học Xã hội (ISSI) qua việc đánh giá chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học; phân tích kết quả điều tra từ Phiếu đánh giá sản phẩm và dịch vụ thông tin. Từ đó, nhận diện một số rào cản trong phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học tại ISSI: chính sách phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học chưa cụ thể và thiếu tính thực tế; về tiêu chuẩn hoá trong hoạt động thông tin còn lạc hậu; kết cấu hạ tầng thông tin bất cập; trình độ ngoại ngữ và tin học của nguồn nhân lực thông tin chưa đáp ứng nhanh và kịp thời; thiếu cơ chế hợp tác nguồn lực thông tin khoa học; công tác marketing chưa được quan tâm. Đưa ra một số khuyến nghị nhằm vượt qua những rào cản đó để phát triển hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học, đá…

Nhận diện mối quan hệ giữa quá trình xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với nhu cầu ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống tỉnh Bắc Giang

Hệ thống các khái niệm, các quá trình và các mô hình liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ. Trình bày cơ sở thực tiễn quá trình xác định nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN tỉnh Bắc Giang: trước tiên là tìm hiểu những vấn đề tác động đến hoạt động nghiên cứu - ứng dụng KH&CN của tỉnh; tiếp theo là khái quát về nghiên cứu ứng dụng KH&CN giai đoạn 2001-2006; cuối cùng là xem xét kết quả nghiên cứu ứng dụng KH&CN và đề tài dự án, từ đó nhận diện mối quan hệ giữa quá trình xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với nhu cầu ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống tỉnh Bắc Giang. Đề xuất một số giải pháp cho việc xác định nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh: đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo hình thức chủ động thay vì thu động như hiện nay; lựa chọn nhiệm vụ KH&CN phải phù hợp với điều kiện thực tiễn và được gắn với những đơn vị cụ thể; cải thiện chất lượng của Hội đồng lựa chọn nhiệm vụ KH&CN.
Authors:Nguyễn, Văn ChứcKeywords: Kết …