Bài đăng

Managing the Human Resource in the 21st century

Hình ảnh
This study guide provides an overview of the most important topics and current debates covered in Human Resource Management (HRM) field. It aims to focus on one of the most important assets in organisations: people. The guide provides an understanding of what HRM is, how it functions and how people can be effectively managed as a resource in the 21st Century. It concentrates on the basics of organisational behaviour and HRM. It approaches HR issues by laying down the basic organisational factors that affect employees at work.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18859

Goal Setting for Success

Hình ảnh
‘Goal Setting for Success’ is a very practical book which takes you through the key stages and principles of setting and achieving your goals. Starting with a blank sheet of paper, you’ll identify and define your goals (even if you’re not sure at the start what they actually are) before moving on to look at how to break your goals down into action plans, how to make the most of your existing skills, and how to develop the confidence and motivation to keep going until you achieve success.
 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22272

Internet dành cho người mới bắt đầu

Hình ảnh
1. Kiến thức chung về Internet 2. Bí quyết kết nối vào mạng 3. Lang thang trên World Wide Web 4. Tìm nhân vật, địa danh, sự việc 5. Liên lạc bằng thư điện tử (email) 6. Lấy thông tin từ mạng 7. Tìm dịch vụ và phần mềm Mời bạn đọc tham khảo 5 phần chi tiết của cuốn sách tại đây: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53473

Single camera based fall detection using motion and human shape features

Fall detection is important for safety for old people or patients living alone. This paper proposes a framework for indoor fall detection using single camera system. Falls are detected based on the analysis of motion orientation, motion magnitude, and human shape changes. With a deep analysis of characteristics of fall events, we propose improvements for motion orientation estimation, large motion detection and human shape detection using motion histogram images (MHI). Fall detection is then determined by analyzing the speed of changing in motion magnitude, motion orientation and human shape before, during and after the fall. Experiments have been conducted on public datasets Li2e having 221 videos of different living environments with various daily activities. The experimental results show high detection accuracies and very fast processing capability. ACM International Conference Proceeding Series Volume 08-09-December-2016, 8 December 2016, Pages 339-344 Authors: Nguyen…

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ MÔI TRƯỜNG CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Hình ảnh
-  Ý nghĩa khoa học:  Cung cấp  được cơ sở khoa học để lựa chọn được giải pháp phù hợp nhằm nâng cao công tác quản lý và sử dụng quỹ môi trường của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
- Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của Luận văn là tài liệu tham khảo giúp Tập đoàn Công nghiệp Than  -  Khoáng sản Việt Nam xây dựng các quy định phù hợp để nâng cao công tác quản lý và sử dụng quỹ môi trường trong thời gian tới.
Authors:


Nguyễn, Ngọc AnhIssue Date: 2016Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 69 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17588Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam trong xu thế hội nhập

Hình ảnh
Authors:

Lê, Ngọc TuấnKeywords: Du lịch học
Quản lý nhà nước
Việt NamIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 120 tr.Abstract: Hệ thống hóa cơ sở khoa học về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lưu trú du lịch. Xác định xu hướng phát triển của cơ sở lưu trú du lịch trong khu vực và trên thế giới, đưa ra một số kinh nghiệm quản lý nhà nước chuyên ngành lưu trú du lịch của một số nước trong khu vực. Phân tích thực trạng cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam và công tác quản lý nhà nước của ngành du lịch đối với lĩnh vực lưu trú du lịch trong bối cảnh hội nhập, làm rõ những cơ hội và thách thức gặp phải. Trình bày một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch như: Đẩy mạnh cải cách hành chính mạnh mẽ theo hướng đổi mới bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn, tránh trùng lặp, xây dựng cơ chế chịu trách nhiệm, phân cấp, phân quyền cho địa phương và đẩy mạnh cổ phần hóa, tận dụng mọi nguồn lực để phát triển; triển khai điều chỉnh quy hoạch…

Quan niệm của Ph.Ăngghen về nhận thức trong tác phẩm “Chống Đuyrinh” và ý nghĩa của nó đối với nhận thức khoa học hiện nay

Phân tích hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản và ý nghĩa của tác phẩm ''Chống Đuyrinh" của Ph. Ăngghen, nội dung quan niệm của Ph. Ăngghen về nguồn gốc, bản chất, biện chứng, về chân lý và tiêu chuẩn chân lý của nhận thức. Trình bày một số đặc điểm của nhận thức khoa học hiện nay về tinh thần cách mạng, phong cách tư duy của khoa học, sự phát triển các lý thuyết khoa học hiện nay. Phân tích ý nghĩa quan niệm của Ph.Ăngghen qua việc luận giải tính biện chứng của cuộc cách mạng trong khoa học tự nhiên và luận giải vai trò của phương pháp luận duy vật biện chứng đối với sự phát triển của lý thuyết khoa học trong giai đoạn hiện nay.
Authors:

Trịnh, Vương CườngKeywords: Triết học Mácxít
Nhận thức khoa học
Khoa học tự nhiênIssue Date: 2008Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 97 tr.URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17358Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)